โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2018)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

แบบทดสอบการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

คำชี้แจง : แบบทดสอบการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์

  1. 1. นักเรียนคลิกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 คำตอบ

  2. 2. นักเรียนมีเวลาทำแบบทดสอบ จำนวน 40 นาที และภายใน 40 นาที นักเรียนสามารถย้อนกลับไปแก้ไขคำตอบได้ ก่อนที่จะส่งคำตอบ หากส่งคำตอบแล้ว ไม่สามารถ ย้อนกลับไปแก้ไขคำตอบได้

  3. 3. เมื่อหมดเวลาแล้ว ให้นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการทดสอบ เกณฑ์การผ่านร้อยละ 75 จึงจะสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้